تانکر فروشی

معرفی کتاب مرغی که آرزوی پرواز داشت

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

درباره کتاب مرغی که آرزوی پرواز داشت :جوانه در پنجمین روز بدون تخم گذاری از خوابی عمیق بیدار شد و صدای زن دهقان را شنید که گفت: “ما باید آن را ذبح کنیم یا از مرغدانی بیرون ببریم.” جوانه هرگز گمان نمی کرد که روزی مرغدانی را ترک کند. او معنی کلمه “ذبح” را نمی دانست، اما فکر خروج از مرغدانی به او نیرو داد. با تلاشی جدید سرش را بلند کرد و کمی آب نوشید. او روز بعد…

مشخصات مرغی که آرزوی پرواز داشت

معرفی کتاب مرغی که آرزوی پرواز داشت
معرفی کتاب مرغی که آرزوی پرواز داشت

نویسنده: سان می هوانگ

مترجم: محمد قصاع

گروه سنی: ۱۰ تا ۱۱ سال

ناشر: ویژه نشر

۱۲۳ صفحه

چاپ ۱۳۹۵

قیمت: ۹۵۰۰ تومان

این کتاب جز فهرست بیست و پنجم لاک پشت پرنده بهترین کتاب های بهار ۱۳۹۶ هست.